رفتن به محتوای اصلی
x
نارنجی : تلفن voip - صورتی : فکس معمولی - آبی : فکس voip
پیش شماره دانشگاه 3391 است
نام بخش نام واحد شماره تلفن وضعیت صفر
مدير مركز مطالعات و پژوهش هاي فرهنگي و اجتماعي حوزه معاونت فرهنگی اجتماعی 2445
مرکز علمی پ‍ژوهشی دانشجویی شهید مقیمی زاده حوزه معاونت فرهنگی اجتماعی 1977
کانون کوی حوزه معاونت فرهنگی اجتماعی 3856
فعالیتهای پژوهشی و دانشجویی حوزه معاونت فرهنگی اجتماعی 2445
تشکل جمعیت سفیر دانشجویان حوزه معاونت فرهنگی اجتماعی 3538
فاکس معاونت فرهنگی اجتماعی حوزه معاونت فرهنگی اجتماعی 2456
سالن شهید فتوحی 8 حوزه معاونت فرهنگی اجتماعی 2533
موزه حوزه معاونت فرهنگی اجتماعی 2786
سالن شهید اوینی حوزه معاونت فرهنگی اجتماعی 5151
تالار شهید فتوحی حوزه معاونت فرهنگی اجتماعی 2533
امور فرهنگی برادران حوزه معاونت فرهنگی اجتماعی 2422
تشکل انجمن اسلامی حوزه معاونت فرهنگی اجتماعی 2979
دفتر فرهنگ عمومی حوزه معاونت فرهنگی اجتماعی 2514-2490
مدیریت اجرایی حوزه معاونت فرهنگی اجتماعی 2454-2455
امور نظارت و ارزیابی حوزه معاونت فرهنگی اجتماعی 2452
خدمات حوزه معاونت فرهنگی اجتماعی 2446
تشکل آرمان حوزه معاونت فرهنگی اجتماعی 3948
خبرومستندسازی حوزه معاونت فرهنگی اجتماعی 2213
تشکل جامعه اسلامی دانشجویان حوزه معاونت فرهنگی اجتماعی 2596
جهاد علمی حوزه معاونت فرهنگی اجتماعی 2417

تحت نظارت وف ایرانی