رفتن به محتوای اصلی
x
نارنجی : تلفن voip - صورتی : فکس معمولی - آبی : فکس voip
پیش شماره دانشگاه 3391 است
نام بخش نام واحد شماره تلفن وضعیت صفر
مدير مركز مطالعات و پژوهش هاي فرهنگي و اجتماعي حوزه معاونت فرهنگی اجتماعی 2445
مرکز علمی پ‍ژوهشی دانشجویی شهید مقیمی زاده حوزه معاونت فرهنگی اجتماعی 1977
کانون کوی حوزه معاونت فرهنگی اجتماعی 3856
فعالیتهای پژوهشی و دانشجویی حوزه معاونت فرهنگی اجتماعی 2445
فاکس معاونت فرهنگی اجتماعی حوزه معاونت فرهنگی اجتماعی 2456
تشکل جمعیت سفیر دانشجویان حوزه معاونت فرهنگی اجتماعی 3538
موزه حوزه معاونت فرهنگی اجتماعی 2786
سالن شهید فتوحی 8 حوزه معاونت فرهنگی اجتماعی 2533
سالن شهید اوینی حوزه معاونت فرهنگی اجتماعی 5151
تشکل انجمن اسلامی حوزه معاونت فرهنگی اجتماعی 2979
تالار شهید فتوحی حوزه معاونت فرهنگی اجتماعی 2533
امور فرهنگی برادران حوزه معاونت فرهنگی اجتماعی 2422
مدیریت اجرایی حوزه معاونت فرهنگی اجتماعی 2454-2455
امور نظارت و ارزیابی حوزه معاونت فرهنگی اجتماعی 2452
دفتر فرهنگ عمومی حوزه معاونت فرهنگی اجتماعی 2514-2490
جهاد علمی حوزه معاونت فرهنگی اجتماعی 2417
امور اردوهای دانشجویی حوزه معاونت فرهنگی اجتماعی 2583
تشکل بسیح دانشجویی حوزه معاونت فرهنگی اجتماعی 2555-2959
انبار حوزه معاونت فرهنگی اجتماعی 2403
خدمات حوزه معاونت فرهنگی اجتماعی 2446