رفتن به محتوای اصلی
x
نارنجی : تلفن voip - صورتی : فکس معمولی - آبی : فکس voip
پیش شماره دانشگاه 3391 است
نام بخش نام واحد شماره تلفن
امور اردوهای دانشجویی حوزه معاونت فرهنگی اجتماعی 2583
امور تدارکات حوزه معاونت فرهنگی اجتماعی 2406
امور فرهنگی برادران حوزه معاونت فرهنگی اجتماعی 2422
امور فرهنگی خوابگاههای خواهران حوزه معاونت فرهنگی اجتماعی 2475
امور نظارت و ارزیابی حوزه معاونت فرهنگی اجتماعی 2452
انبار حوزه معاونت فرهنگی اجتماعی 2403
انجمن های علمی حوزه معاونت فرهنگی اجتماعی 2421
پژوهشکده شهید اعتباری بسیج دانشجویی حوزه معاونت فرهنگی اجتماعی 2590-2581
تالار شهید فتوحی حوزه معاونت فرهنگی اجتماعی 2533
تبلیغات و اطلاع رسانی خبرومستندسازی حوزه معاونت فرهنگی اجتماعی 2213
تشکل آرمان حوزه معاونت فرهنگی اجتماعی 3948
تشکل انجمن اسلامی حوزه معاونت فرهنگی اجتماعی 2979
تشکل بسیح دانشجویی حوزه معاونت فرهنگی اجتماعی 2555-2959
تشکل جامعه اسلامی دانشجویان حوزه معاونت فرهنگی اجتماعی 2596
تشکل جمعیت سفیر دانشجویان حوزه معاونت فرهنگی اجتماعی 3538
تشکل های اسلامی حوزه معاونت فرهنگی اجتماعی 2476
جهاد علمی حوزه معاونت فرهنگی اجتماعی 2417
خانه فرهنگ حوزه معاونت فرهنگی اجتماعی 6582
خبرومستندسازی حوزه معاونت فرهنگی اجتماعی 2213
خدمات حوزه معاونت فرهنگی اجتماعی 2446

تحت نظارت وف ایرانی