رفتن به محتوای اصلی
x

توجه : پیش شماره دانشگاه 3391 است

شماره تلفن نام واحد
2125
آتش نشانی
2115-115
اورژانس
2949
بهداری
2910-11
اداره حفاظت فیزیکی (انتظامات)
2926-2919-110 مرکز پیام حفاظت فیزیکی (انتظامات)
3105-06
حراست دانشگاه
2946
تاسیسات کوی اساتید و48 دستگاه
2235
سرشیفت تاسیسات
3995
تاسیسات برق - رسانا برق
2225
دفتر تاسیسات
2951
سیستم های برودتی

تحت نظارت وف ایرانی