رفتن به محتوای اصلی
x
نارنجی : تلفن voip - صورتی : فکس معمولی - آبی : فکس voip
پیش شماره دانشگاه 3391 است
نام بخش نام واحد شماره تلفن
اداره تربیت بدنی حوزه معاونت دانشجویی 2940-1
اداره تغذیه حوزه معاونت دانشجویی 2411
اداره خوابگاه‌ها حوزه معاونت دانشجویی 2413
اداره رفاه دانشجویان حوزه معاونت دانشجویی 2412
اداره شاهد و ایثارگر حوزه معاونت دانشجویی 3129
دفتر دانشجویان غیرایرانی حوزه معاونت دانشجویی 2719
دفتر معاونت دانشجویی حوزه معاونت دانشجویی 2400-1
سایت اداره شاهد و ایثارگر حوزه معاونت دانشجویی 2279
فاکس اداره شاهد و ایثارگر حوزه معاونت دانشجویی 3128
فاکس مدیریت دانشجویی حوزه معاونت دانشجویی 2414
فاکس معاونت دانشجویی حوزه معاونت دانشجویی 2402
کارشناس معاونت دانشجویی حوزه معاونت دانشجویی 2719
مدیر کل امور دانشجویی حوزه معاونت دانشجویی 2439
مرکز بهداشت و درمان دانشگاه حوزه معاونت دانشجویی 115-2949
مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی دانشگاه حوزه معاونت دانشجویی 2415

تحت نظارت وف ایرانی