رفتن به محتوای اصلی
x

توجه : پیش شماره دانشگاه 3391 است

دورنگار شماره تلفن نام واحد دورنگار شماره تلفن نام واحد
2677
2675-6
دانشكده مهندسي شيمي
3112
3100-01
دفتر رياست
5516
2550-1
دانشكده مهندسي صنايع و سيستمها
2302
2300-01
معاونت آموزشي
2700
2701-2
دانشکده مهندسی عمران
2345
3200-01
معاونت اداري و مالي
2254
2255
دانشكده مهندسي كشاورزي
2402
2400-01
معاونت دانشجويي
2776
2775
دانشكده مهندسي معدن
2456
2454-55
معاونت فرهنگی اجتماعی
5265
2625-27
دانشكده مهندسي مكانيك
2502
2500-01
معاونت پژوهش و  فناوري
2840
2841
دانشكده مهندسي منابع طبيعي
2718
3110-11
روابط عمومي
2752
2750-1
دانشكده مهندسي مواد
3106
3105-06
حراست
2444
2425-41
دانشكده مهندسي نساجي
2310
2305
اداره كل آْموزش
2350
2351
دانشكده شيمي
5331
3668
مركز آموزشهاي الكترونيكي و آزاد
1400 1400
دانشكده حمل و نقل
5331
2885
امور مالی
2451 2450
دانشكده مهندسي برق و كامپيوتر
2862
2899-3208
امور اداري
2602
2600-01
دانشكده علوم رياضي
3208
2903
كارگزيني
2376
2375

دانشكده فيزيك

2799
2800
اداره رفاه كاركنان
9014
9014

پژوهشگاه

2862
2863
دبيرخانه
2840
2742
پژوهشكده آبفا
  2950-2987
بانک ملی
9045
9044
پژوهشكده اويونيك
 
3945-47
بانک تجارت
1400
1400
پژوهشكده حمل و نقل
  7514-15
سلف مرکزی
2758
2758

پژوهشكده زيست فناوري و

 مهندسي زيستي

 
2929
قرض الحسنه حضرت محمد
2581
2581
پژوهشكده شهيد اعتباري
 
 
 
2518
2515
پژوهشكده علوم و تكنولوژي زيردريا
     
2481
2480-91
پژوهشكده فناوري اطلاعات
 
   
9014
3921
پژوهشكده فولاد
 
   
2296
2296
پژوهشكده نانوفناوري و مواد پيشرفته
 
   

تحت نظارت وف ایرانی